ZAPYTANIE OFERTOWE

Polski Związek Działkowców
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
„ SIEROSŁAW IV” w Sierosławiu
62 – 080 Sierosław
ul. Bukowska IV
Dane kontaktowe:
tel. +48 663 786 151 lub +48 797 895 007
e –mail: rodsieroslaw4tarnowopodgorne@pzd.pl

zaprasza do składania pisemnych ofert cenowych na wykonanie:
modernizacji sieci energetycznej – rozdzielni NN na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„Sierosław IV” w Sierosławiu.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z:
a. Uchwałą kodeksu cywilnego z dnia 23.04.1964r (Dz. Uz 1964r nr 16 poz 93 z późniejszymi zmianami) zwanej  dalej ustawą.
b. Uchwałą nr 14/III/2015r Krajowej Rady PZD z dnia 01 października 2015r w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w PZD z późniejszymi zmianami.

1. Przedmiot wyceny:
Przedmiotem wyceny jest wykonanie demontażu starej i montażu nowej rozdzielni NN znajdującej się pod  transformatorem  na terenie ROD „Sierosław IV”. Po wykonaniu prac należy wykonać wymagane pomiary i dostarczyć protokoły .

2. Miejsce i sposób uzyskania istotnych warunków zamówienia:
Szczegóły wykonania zamówienia można otrzymać w biurze Zarządu ROD po wcześniejszym umówieniu się z Prezesem ROD  pod tel. +48 663 786 151 lub +48 797 895 007 .
3. Warunki udziału w postępowaniu ( złożeniu ofert cenowych) :
W składaniu ofert mogą brać udział wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu wykonania zadania (tzn. nie są powiązani osobowo, lub kapitałowo z Zamawiającym) oraz  spełniają  określone warunki :
    a. Wykonawca posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia i wykonywania określonej działalności, lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
    a. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wystarczającym do należytego wykonania zamówienia.
    b. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
    c. Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia należyte wykonanie zamówienia.
    d. Wykonawca składa oświadczenie, o niezaleganiu z opłatami w Urzędach Skarbowym i ZUS.
    e. W ofercie należy zamieścić szczegółowe koszty realizacji zadania lub załączyć szczegółowy kosztorys.

4. Termin realizacji zadania
a. Termin rozpoczęcia : po  uzgodnieniu z zamawiającym   i podpisaniu umowy.
b. Termin realizacji: ok. dwa tygodnie.

5. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać osobiście w biurze Zarządu ROD po uzgodnieniu terminu telefonicznie pod nr tel.:
+48 663 786 151 lub +48 797 895 007
lub na e–mail:   rodsieroslaw4tarnowopodgorne@pzd.pl
Termin składnia ofert upływa w dniu 23.09.2023r o godz. 14:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.09.2022 o godzinie 14:15.

6. Do kontaktów z oferentami i udzielania informacji dotyczących w/w prac Zarząd ROD upoważnił
Vice Prezesa Zarządu Krzysztofa Borowczyka tel. +48 663 786 151.

7. Kryteria decydujące o wyborze oferty:
O wyborze oferty zadecydują w szczególności:
    a. Cena i warunki płatności.
    a. Warunki gwarancji.
    b. Termin wykonania prac.
    c. Zabezpieczenie materiałowe po stronie wykonawcy.

8. Dodatkowe ustalenia

    a. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie wszystkich potencjalnych wykonawców, którzy złożyli ofertę.
    a. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
    b. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
    c. Po wyborze najkorzystniejszej oferty z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa.
    d. Zakończenie prac zostanie potwierdzone odbiorem technicznym i sporządzeniem protokołu odbiorczego, po przedstawieniu prawidłowych pomiarów .

 

                                                                                                      Zarząd ROD Sierosław IV

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Polski Związek Działkowców
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
„ SIEROSŁAW IV” w Sierosławiu
62 – 080 Sierosław
ul. Bukowska IV
Dane kontaktowe:
tel. +48 663 786 151 lub +48 797 895 007
e –mail: rodsieroslaw4tarnowopodgorne@pzd.pl

zaprasza do składania pisemnych ofert cenowych na wykonanie:
Modernizacji sieci elektroenergetycznej polegającej na wymianie ok. 8 skrzynek
licznikowych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„Sierosław IV” w Sierosławiu.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z:
a. Uchwałą kodeksu cywilnego z dnia 23.04.1964r (Dz. Uz 1964r nr 16 poz93 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą.
b. Uchwałą nr 14/III/2015r Krajowej Rady PZD z dnia 01 października 2015r w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w PZD z późniejszymi zmianami.
1. Przedmiot wyceny:
Przedmiotem wyceny jest demontaż starych skrzynek licznikowych znajdujących się na terenie ROD „SIEROSŁAW IV” w Sierosławiu i montaż nowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz rysunkiem poglądowym schematu instalacji elektrycznej załączonym do ogłoszenia ofertowego.  Ze względu na zastosowanie zewnętrzne wszystkie skrzynki muszą cechować się wysoką wytrzymałością mechaniczną, odpornością na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV oraz posiadać certyfikaty potwierdzające ich wysokie parametry i zgodność z przedmiotowymi normami, parametrami i dyrektywami Unii Europejskiej, których wymagania spełniają obudowy typu STN (IP, IK).
Po zakończeniu prac należy wykonać wymagane pomiary i dostarczyć protokoły
2. Miejsce i sposób uzyskania istotnych warunków zamówienia:
Szczegóły wykonania zamówienia można otrzymać w biurze Zarządu ROD po wcześniejszym umówieniu się z Prezesem ROD pod nr tel. +48 663 786 151 lub +48 797 895 007.
3. Warunki udziału w postępowaniu (złożeniu ofert cenowych):
W składaniu ofert mogą brać udział wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu wykonania zadania (tzn. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym) oraz spełniają określone warunki:
    a. W ofercie należy zamieścić szczegółowe koszty realizacji zadania i załączyć kosztorys (ceny) na poszczególne skrzynki w zależności od wielkości i ilości zamontowanych liczników.
    b. Wykonawca posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia i wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
    c. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wystarczającym do należytego wykonania zamówienia.
    d. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
    e. Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia należyte wykonanie zamówienia.

4. Termin realizacji zadania
a. Termin rozpoczęcia: początek wrzesień/październik 2023 r., po uzgodnieniu z zamawiającym i 
     podpisaniu umowy.
b. Termin zakończenia: koniec październik/ listopad 2023 r.
5. Miejsce i termin składania ofert
    Oferty należy składać osobiście w biurze Zarządu ROD po uzgodnieniu terminu telefonicznie pod   
    nr tel.: +48 663 786 151 lub +48 797 895 007
    lub na adres e –mail:  rodsieroslaw4tarnowopodgorne@pzd.pl
    Termin składnia ofert upływa w dniu 23.09.2022r o godz. 14:00.
    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.09.2022 o godzinie 14:15.
6. Kryteria decydujące o wyborze oferty:
    O wyborze oferty zadecydują w szczególności:
    a. Cena i warunki płatności.
    b. Warunki gwarancji.
    c. Termin wykonania prac.
    d. Zabezpieczenie materiałowe po stronie wykonawcy.

7. Dodatkowe ustalenia

    a. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie wybranego wykonawcę, który złożył ofertę.
    b. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
    c. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
    d. Po wyborze najkorzystniejszej oferty z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa.
    e. Zakończenie prac zostanie potwierdzone odbiorem technicznym i sporządzeniem protokołu odbiorczego, po przedstawieniu prawidłowych pomiarów w formie protokołu pomiarów.
    f. Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.


                                                   Zarząd ROD Sierosław IV

Załączniki:
    1) Zakres prac
    2) Rysunek poglądowy schematu instalacji
Załącznik 1 – Zakres prac

1) Wycenie podlega demontaż bieżących i montaż nowych skrzynek elektrycznych, na:
  a)  na 3 liczników +1 miejsce dodatkowe na licznik,
  b)  na 4 liczniki +1 miejsca dodatkowe na licznik,
  c)  na 5 liczników +1 miejsce dodatkowe na licznik,
  d)  na 6 liczników +1 miejsce dodatkowe na licznik,
  d)  na 8 liczników,
     oraz montażu elektronicznego licznika zbiorczego (sumującego) dla każdej szafki.
Dokładna ilość skrzynek do realizacji, z uwzględnieniem wielkości skrzynek (w zależności od ilości liczników) zostanie podana przez nas po Państwa wstępnej wycenie poszczególnych skrzynek  jak wyżej.
2) Szafki z ilością liczników poniżej 8 z zabezpieczeniem 40A, szafki powyżej 8 liczników 63A.
   Wszystkie liczniki są na prąd jedno fazowy z aktualną datą legalizacji, w przypadku konieczności
   wchodzi w grę wymiana licznika (-ów) z aktualną legalizacją (liczniki dostarcza Zlecający). 

3) W każdej szafce do każdego licznika ma być zabezpieczenie przed licznikowe nadmiarowo prądowe
    25A typu C firmy Legrand.

4) Każda szafka ma posiadać główny wyłącznik 3 fazowy, zaciski przyłączeniowe, zamontowane
    gniazdko na 230V oraz musi posiadać uziemienie.

5) W przypadku zasilania z szafki lampy oświetleniowej, musi być zamontowany dodatkowy
   bezpiecznik dla lampy 10A typu C. Lampy zasilane są osobną linią. Dopuszczamy tylko bezpieczniki
   automatyczne.

6) Montaż szafek w ziemi do istniejących zakopanych już przewodów energetycznych.

7) Oznakowanie szafki na zewnątrz, wewnątrz liczników i bezpieczników. Sposób oznakowania
    szafek należy uzgodnić z Zlecającym.

8) Umieszczenie w każdej skrzynce schematu połączeń.

9) Po uzbrojeniu szafek, należy wykonać wymagane przepisami pomiary i sporządzić protokół z
    dokonanych pomiarów.

 

 

Szafa rozdzielnia oświetlenia terenu

Rysunek poglądowy schematu instalacji

Zapytania w wersji do druku:

Zapytanie ofert skrzynki 2023 2

Zapytanie ofertowe rozdzielnia NN

 

------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE o CENĘ

Polski Związek Działkowców
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
„ SIEROSŁAW IV” w Sierosławiu
62 – 080 Sierosław
ul. Bukowska IV
Dane kontaktowe:
tel. +48 663 786 151 lub +48 510 171 799
e –mail: rodsieroslaw4tarnowopodgorne@pzd.pl

zaprasza do składania pisemnych ofert cenowych na wykonanie:
Wymiany napędu bramy nr 5 Ogrodu Działkowego
„Sierosław IV” w Sierosławiu.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z:
a. Uchwałą kodeksu cywilnego z dnia 23.04.1964r (Dz. Uz 1964r nr 16 poz93 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą.
b. Uchwałą nr 14/III/2015r Krajowej Rady PZD z dnia 01 października 2015r w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w PZD z późniejszymi zmianami.
1. Przedmiot wyceny:
Przedmiotem wyceny jest wykonanie wymiany awaryjnego napędu od bramy nr 5 na nowy
( przekaźniki krańcowe magnetyczne).

2. Miejsce i sposób uzyskania istotnych warunków zamówienia:
Szczegóły wykonania zamówienia można otrzymać w biurze Zarządu ROD po wcześniejszym umówieniu się z Prezesem ROD pod nr tel. +48 663 786 151 lub +48 510 171 799.
3. Warunki udziału w postępowaniu (złożeniu ofert cenowych) :
W składaniu ofert mogą brać udział wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu wykonania zadania (tzn. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym) oraz spełniają określone warunki :
    a. W ofercie należy zamieścić szczegółowe koszty realizacji zadania.
    b. Wykonawca posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia i wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
    c. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wystarczającym do należytego wykonania zamówienia.
    d. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
    e. Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia należyte wykonanie zamówienia.

4. Termin realizacji zadania
a. Termin rozpoczęcia: listopad, grudzień 2022 r., po uzgodnieniu z zamawiającym i podpisaniu 
      umowy.
b. Termin zakończenia: grudzień 2022 r.
c. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych termin rozpoczęcia i zakończenia prac
      może ulec zmianie.
5. Miejsce i termin składania ofert
    Oferty należy składać osobiście w biurze Zarządu ROD po uzgodnieniu terminu telefonicznie pod   
    nr tel.: +48 663 786 151 lub +48 510 171 799
    lub na adres e –mail:  rodsieroslaw4tarnowopodgorne@pzd.pl
    Termin składnia ofert upływa w dniu 19.11.2022r o godz. 14:00.
    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.11.2022 o godzinie 15:00.
6. Kryteria decydujące o wyborze oferty:
    O wyborze oferty zadecydują w szczególności:
    a. Cena i warunki płatności.
    b. Warunki gwarancji.
    c. Termin wykonania prac.
    d. Zabezpieczenie materiałowe po stronie wykonawcy.

7. Dodatkowe ustalenia

    a. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub mailowo wykonawcę wybranej oferty.
    b. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
    c. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
    d. Po wyborze najkorzystniejszej oferty z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa.
    e. Zakończenie prac zostanie potwierdzone odbiorem technicznym i sporządzeniem protokołu odbiorczego.
    f. Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.


                                                   Zarząd ROD Sierosław IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Polski Związek Działkowców
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
„ SIEROSŁAW IV” w Sierosławiu
62 – 080 Sierosław
ul. Bukowska IV
Dane kontaktowe:
tel. +48 663 786 151 lub +48 510 171 799
e –mail: rodsieroslaw4tarnowopodgorne@pzd.pl

zaprasza do składania pisemnych ofert cenowych na wykonanie:

2 Lamp ulicznych ze słupami 6-7 m

licznikowych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego

Sierosław IV” w Sierosławiu.


 

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z:

a. Uchwałą kodeksu cywilnego z dnia 23.04.1964r (Dz. Uz 1964r nr 16 poz93 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą.

b. Uchwałą nr 14/III/2015r Krajowej Rady PZD z dnia 01 października 2015r w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w PZD z późniejszymi zmianami.

1. Przedmiot wyceny:

Przedmiotem wyceny jest doprowadzenie przewodów elektrycznych we wskazane miejsce oraz montaż 2 latarni (ilość lamp ledowych na każdej do uzgodnienia) przy bramach wjazdowych na teren ROD „SIEROSŁAW IV” w Sierosławiu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia ofertowego.

Po zakończeniu prac należy wykonać wymagane pomiary i dostarczyć protokoły.

2. Miejsce i sposób uzyskania istotnych warunków zamówienia:

Szczegóły wykonania zamówienia można otrzymać w biurze Zarządu ROD po wcześniejszym umówieniu się z Prezesem ROD pod nr tel. +48 663 786 151 lub +48 510 171 799.

3. Warunki udziału w postępowaniu (złożeniu ofert cenowych) :

W składaniu ofert mogą brać udział wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu wykonania zadania (tzn. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym) oraz spełniają określone warunki :

 1. W ofercie należy zamieścić szczegółowe koszty realizacji zadania lub załączyć kosztorys na poszczególne latarnie wraz z robocizną.

 2. Wykonawca posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia i wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 3. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wystarczającym do należytego wykonania zamówienia.

 4. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 5. Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia należyte wykonanie zamówienia.

4. Termin realizacji zadania

a. Termin rozpoczęcia: październik 2022 r., po uzgodnieniu z zamawiającym i podpisaniu

umowy.

b. Termin zakończenia: Listopad 2022 r.

5. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać osobiście w biurze Zarządu ROD po uzgodnieniu terminu telefonicznie pod nr tel.: +48 663 786 151 lub +48 510 171 799

lub na adres e –mail: rodsieroslaw4tarnowopodgorne@pzd.pl

Termin składnia ofert upływa w dniu 30.09.2022r o godz. 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2022 o godzinie 14:00.

6. Kryteria decydujące o wyborze oferty:

O wyborze oferty zadecydują w szczególności:

 1. Cena i warunki płatności.

 1. Warunki gwarancji.

 2. Termin wykonania prac.

 3. Zabezpieczenie materiałowe po stronie wykonawcy.

 

7. Dodatkowe ustalenia

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie wszystkich potencjalnych wykonawców, którzy złożyli ofertę.

 1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa.

 4. Zakończenie prac zostanie potwierdzone odbiorem technicznym i sporządzeniem protokołu odbiorczego, po przedstawieniu prawidłowych pomiarów w formie protokołu pomiarów.

 5. Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

 

 

Zarząd ROD Sierosław IV

 

 

Załączniki:

 1. Zakres prac

załącznik 1 – Zakres prac

 

1) Wycenie podlega ustawienie dwóch latarni ulicznych, w tym:

a) zakup i podziemne doprowadzenie przewodu zasilającego (o przekroju dostosowanym do potrzeb max ok. 42 ) od szafek licznikowych do lamp.

b) doprowadzenie po jednym peszelu o średnicy 25mm do każdej lampy potrzebnego do zamontowania w okresie późniejszym innych przewodów.

b) zakup i ustawienie 2 słupów o wysokości 6-7 metrów z podstawami w uzgodnionym miejscu, Lampa nr 1 w odległości ok 40 m od zasilania, lampa nr 2 w odległości 20 m od zasilania.

c) Instalacja dodatkowego zabezpieczenia nadmiarowo prądowego (bezpiecznika 10A).

2) Po uzbrojeniu latanii, należy wykonać wymagane przepisami pomiary i sporządzić protokół z dokonanych pomiarów.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Polski Związek Działkowców
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
„ SIEROSŁAW IV” w Sierosławiu
62 – 080 Sierosław
ul. Bukowska IV
Dane kontaktowe:
tel. +48 663 786 151 lub +48 510 171 799
e –mail: rodsieroslaw4tarnowopodgorne@pzd.pl

zaprasza do składania pisemnych ofert cenowych na wykonanie:
Modernizacji sieci elektroenergetycznej polegającej na wymianie 5 skrzynek
licznikowych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„Sierosław IV” w Sierosławiu.Postępowanie jest prowadzone zgodnie z:
a. Uchwałą kodeksu cywilnego z dnia 23.04.1964r (Dz. Uz 1964r nr 16 poz93 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą.
b. Uchwałą nr 14/III/2015r Krajowej Rady PZD z dnia 01 października 2015r w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w PZD z późniejszymi zmianami.

1. Przedmiot wyceny:
Przedmiotem wyceny jest demontaż starych i montaż 5 skrzynek licznikowych znajdujących się na terenie ROD „SIEROSŁAW IV” w Sierosławiu, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz rysunkiem poglądowym schematu instalacji elektrycznej załączonym do ogłoszenia ofertowego.  Ze względu na zastosowanie zewnętrzne wszystkie skrzynki muszą cechować się wysoką wytrzymałością mechaniczną, odpornością na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV oraz posiadać certyfikaty potwierdzające ich wysokie parametry i zgodność z przedmiotowymi normami, parametrami i dyrektywami Unii Europejskiej, których wymagania spełniają obudowy typu STN (IP,IK).
Po zakończeniu prac należy wykonać wymagane pomiary i dostarczyć protokoły.


2. Miejsce i sposób uzyskania istotnych warunków zamówienia:
Szczegóły wykonania zamówienia można otrzymać w biurze Zarządu ROD po wcześniejszym umówieniu się z Prezesem ROD pod nr tel. +48 663 786 151 lub +48 510 171 799.


3. Warunki udziału w postępowaniu (złożeniu ofert cenowych) :
W składaniu ofert mogą brać udział wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu wykonania zadania (tzn. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym) oraz spełniają określone warunki :
  a. W ofercie należy zamieścić szczegółowe koszty realizacji zadania lub załączyć kosztorys na poszczególne skrzynki w zależności od wielkości i ilości zamontowanych liczników.
  b. Wykonawca posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia i wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
  c. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wystarczającym do należytego wykonania zamówienia.
 d. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  e. Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia należyte wykonanie zamówienia.

4. Termin realizacji zadania
a. Termin rozpoczęcia: początek marca 2022 r., po uzgodnieniu z zamawiającym i podpisaniu umowy.
b. Termin zakończenia: koniec maja 2022 r.


5. Miejsce i termin składania ofert
    Oferty należy składać osobiście w biurze Zarządu ROD po uzgodnieniu terminu telefonicznie pod   
    nr tel.: +48 663 786 151 lub +48 510 171 799
    lub na adres e –mail:  rodsieroslaw4tarnowopodgorne@pzd.pl
    Termin składnia ofert upływa w dniu 05.03.2022r o godz. 14:00.
    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.03.2022 o godzinie 14:00.


6. Kryteria decydujące o wyborze oferty:
    O wyborze oferty zadecydują w szczególności:
    a. Cena i warunki płatności.
    b. Warunki gwarancji.
    c. Termin wykonania prac.
    d. Zabezpieczenie materiałowe po stronie wykonawcy.

7. Dodatkowe ustalenia

    a. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie wszystkich potencjalnych wykonawców, którzy złożyli ofertę.
    b. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
    c. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
    d. Po wyborze najkorzystniejszej oferty z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa.
    e. Zakończenie prac zostanie potwierdzone odbiorem technicznym i sporządzeniem protokołu odbiorczego, po przedstawieniu prawidłowych pomiarów w formie protokołu pomiarów.
    f. Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.


                                                   Zarząd ROD Sierosław IV

Załączniki:
    1) Zakres prac
    2) Rysunek poglądowy schematu instalacji

Załącznik 1 – Zakres prac

1) Wycenie podlega demontaż bieżących i montaż nowych skrzynek elektrycznych, w tym:
  a) 1 szafkę na 5 liczników +1 miejsce dodatkowe na licznik,
  b) 1 szafkę na 3 liczniki +3 miejsca dodatkowe na licznik,
  c) 2 szafki na 6 liczników +1 miejsce dodatkowe na licznik,
  d) 1 szafkę na 8 liczników.


Możliwość montażu elektronicznego licznika zbiorczego (sumującego) dla szafek z większą ilością liczników (będzie to uzgadniane ze zlecającym).


2) Szafki z ilością liczników poniżej 8 z zabezpieczeniem 40A, szafki powyżej 8 liczników 63A.
   Wszystkie liczniki są na prąd jedno fazowy z aktualną datą legalizacji, w przypadku konieczności
   wchodzi w grę wymiana licznika (-ów) z aktualną legalizacją. 

3) W każdej szafce do każdego licznika ma być zabezpieczenie przedlicznikowe nadmiarowo prądowe
    25A typu C firmy Legrand.

4) Każda szafka ma posiadać główny wyłącznik 3 fazowy, zaciski przyłączeniowe, zamontowane
    gniazdko na 230V oraz musi posiadać uziemienie.

5) W przypadku zasilania z szafki lampy oświetleniowej, musi być zamontowany dodatkowy
   bezpiecznik dla lampy 10A typu C. Lampy zasilane są osobną linią. Dopuszczamy tylko bezpieczniki
   automatyczne.

6) Montaż szafek w ziemi do istniejących zakopanych przewodów energetycznych.

7) Oznakowanie szafki na zewnątrz, wewnątrz liczników i bezpieczników. Sposób oznakowania
    szafek należy uzgodnić z osobą podaną w punkcie 2. oferty.

8) Umieszczenie w każdej skrzynce schematu połączeń.

9) Po uzbrojeniu szafek, należy wykonać wymagane przepisami pomiary i sporządzić protokół z
    dokonanych pomiarów.

Poniżej do pobrania schemat instalacji do wykonania:

schemat_instalacji.pdf

 

###########################################

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Polski Związek Działkowców
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
„ SIEROSŁAW IV” w Sierosławiu
62 – 080 Sierosław
ul. Bukowska IV
Dane kontaktowe:
tel. +48 663 786 151 lub +48 510 171 799
e –mail: rodsieroslaw4tarnowopodgorne@pzd.pl

zaprasza do składania pisemnych ofert cenowych na wykonanie:
przeglądu i naprawy rozłącznika / odłącznika linii napowietrznej SN, przeglądu , konserwacji i badania transformatora 400KVA oraz złączy przewodów wyjściowych NN na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„Sierosław IV” w Sierosławiu.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z:
a. Uchwałą kodeksu cywilnego z dnia 23.04.1964r (Dz. Uz 1964r nr 16 poz 93 z późniejszymi zmianami) zwanej  dalej ustawą.
b. Uchwałą nr 14/III/2015r Krajowej Rady PZD z dnia 01 października 2015r w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w PZD z późniejszymi zmianami.

1. Przedmiot wyceny:
Przedmiotem wyceny jest wykonanie przeglądu i naprawy uszkodzonych elementów odłącznika prądu średniego napięcia, umiejscowionego na słupie przesyłowym SN, przegląd i konserwacja stacji transformatorowej, wykonanie pomiarów transformatora oraz przegląd złączy NN, znajdujących się na słupie transformatora  na terenie ROD „Sierosław IV”. Po wykonaniu prac naprawczych  należy wykonać wymagane pomiary i dostarczyć protokoły.

2. Miejsce i sposób uzyskania istotnych warunków zamówienia:
Szczegóły wykonania zamówienia można otrzymać w biurze Zarządu ROD po wcześniejszym umówieniu się z Prezesem ROD  pod tel. +48 663 786 151 lub +48 510 171 799 .

3. Warunki udziału w postępowaniu ( złożeniu ofert cenowych) :
W składaniu ofert mogą brać udział wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu wykonania zadania (tzn. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym) oraz  spełniają  określone warunki :
    a. Wykonawca posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia i wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
    a. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wystarczającym do należytego wykonania zamówienia.
    b. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
    c. Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia należyte wykonanie zamówienia.
    d. Wykonawca składa oświadczenie, o niezaleganiu z opłatami w Urzędach Skarbowym i ZUS.
    e. W ofercie należy zamieścić szczegółowe koszty realizacji zadania lub załączyć szczegółowy kosztorys.

4. Termin realizacji zadania
a. Termin rozpoczęcia : po  uzgodnieniu z zamawiającym   i podpisaniu umowy.
b. Termin realizacji: ok. dwa tygodnie.

5. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać osobiście w biurze Zarządu ROD po uzgodnieniu terminu telefonicznie pod nr tel.:
+48 663 786 151 lub +48 510 171 799
lub na e –mail:   rodsieroslaw4tarnowopodgorne@pzd.pl
Termin składnia ofert upływa w dniu 04.02.2022r o godz. 18:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.02.2022 o godzinie 12:00.

6. Do kontaktów z oferentami i udzielania informacji dotyczących w/w prac Zarząd ROD upoważnił Prezesa Zarządu Krzysztofa Borowczyka tel. +48 663 786 151.

7. Kryteria decydujące o wyborze oferty:
O wyborze oferty zadecydują w szczególności:
    a. Cena i warunki płatności.
    a. Warunki gwarancji.
    b. Termin wykonania prac.
    c. Zabezpieczenie materiałowe po stronie wykonawcy.

8. Dodatkowe ustalenia

    a. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie wszystkich potencjalnych wykonawców, którzy złożyli ofertę.
    a. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
    b. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
    c. Po wyborze najkorzystniejszej oferty z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa.
    d. Zakończenie prac zostanie potwierdzone odbiorem technicznym i sporządzeniem protokołu odbiorczego, po przedstawieniu prawidłowych pomiarów .

 

                                                                                                      Zarząd ROD Sierosław IV

 

######################################

 

Polski Związek Działkowców
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
„SIEROSŁAW IV” w Sierosławiu
62 – 080 Sierosław
ul. Bukowska
Dane kontaktowe:
tel. +48 510 171 799
e –mail: sieroslawivprezes@onet.pl

zwany dalej Zamawiający, kieruje zapytanie ofertowe na :

utwardzenie terenu w boksach składowiska odpadów na terenie
„ROD Sierosław IV” w Sierosławiu.

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy:
a. Kodeksu cywilnego z dnia 23.04.1964r (Dz. U.  z 1964r nr 16 poz. 93 z późniejszymi     
    zmianami) zwanej dalej ustawą.
b. Uchwały nr 14/III/2015r Krajowej Rady PZD z dnia 01 października 2015r w sprawie 
    zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w PZD z
    późniejszymi zmianami.
     
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie terenu (posadzka, poz-bruk na podsypce betonowo -piaskowej) w nowych boksach dla składowiska odpadów na terenie ROD „SIEROSŁAW IV” w Sierosławiu.
2. Miejsce i sposób uzyskania dodatkowych informacji dotyczących warunków    zamówienia:
    Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać w biurze Zarządu ROD
   w sobotę w godzinach 11-13 lub drogą e-mailową przesyłając zapytanie na adres :
    sierosławivprezes@onet.eu.

3.Wartość oferty nie może przekraczać kwoty 25 000zł.

4. Warunki udziału w konkursie ofert:
   Do konkursu ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają określone
   poniżej warunki:
     a.posiadają ważne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,   
   jeżeli  przepisy prawa nakłaniają obowiązek ich posiadania
     b. posiadają wiedzę i doświadczenie dla wykonania zadania.
     c. legitymują się odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami ludzkimi.
     d. są w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.
     e. określą cenę oraz warunki gwarancji i płatności.
     f. określą orientacyjny termin wykonania robót i czas ich trwania.
5. Termin realizacji zadania
     a. termin rozpoczęcia od lipca 2020r.
     b. termin zakończenia robót do końca lipca 2020r.

Przyjęcie prac zostanie potwierdzone odbiorem technicznym oraz spisaniem protokołu odbiorczego.

6. Miejsce i termin składania ofert
   Oferty należy składać osobiście w biurze Zarządu ROD w sobotę w godzinach od 11
   do 13, ewentualnie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu
    tel. +48 510 171 799 lub mailowo na w/w adres.
  
   Za datę złożenia oferty uznaje się datę złożenia oferty w biurze zamawiającego lub datę  
   przesłania oferty mailowo na w/w adres.
   Termin składnia ofert upływa w dniu 20.06.2020r.
   Wybór ofert nastąpi w dniu 21.06.2020.
7. Kontakt z oferentem:
     Do kontaktów z oferentami i udzielania informacji dotyczących w/w prac Zarząd ROD
     upoważnił Prezesa Zarządu Wiesława Kozłowicza tel. +48 510 171 799 
8. Kryteria decydujące o wyborze oferty po akceptacji koncepcji:
a. cena i warunki płatności
b. warunki gwarancji
c. termin wykonania prac
d. zabezpieczenie materiałowe po stronie wykonawcy.

9. Dodatkowe ustalenia:
a. do wyboru ofert nie stosuje się przepisów ustawy z dnia
    29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych tj. (Dz. U. z 2017r. poz. 1579).
b. zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium
c. zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
d. zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
    przyczyn.
e. złożenie oświadczenia Oferenta, że w/w zamówienie zostało wykonane zgodnie z
    przepisami prawa budowlanego, normami i zasadami robót budowlanych obowiązujących  
   w tym zakresie prac. 
   
g. planowaną wielkość utwardzenia terenu składowiska określa orientacyjny szkic
    stanowiący załącznik nr 1

 

 

#######################################

 

Polski Związek Działkowców
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
„ SIEROSŁAW IV” w Sierosławiu
62 – 080 Sierosław
ul. Bukowska IV
Dane kontaktowe:
tel. +48 510 171 799
e –mail: sieroslawivprezes@onet.pl
zwany dalej Zamawiającym, kieruje  zapytanie ofertowe na:

Wykonanie zamkniętego ogrodzenia na składowisko odpadów na terenie ROD Sierosław IV w Sierosławiu.

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy:
a. Kodeksu cywilnego z dnia 23.04.1964r (Dz. U.  z 1964r nr 16 poz. 93 z późniejszymi      zmianami) zwanej dalej ustawą.
b. Uchwały nr 14/III/2015r Krajowej Rady PZD z dnia 01 października 2015r. w sprawie zasad  prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w PZD z późniejszymi zmianami.
     
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie w wyznaczonym miejscu zamkniętego ogrodzenia (nowych boksów) na składowisko odpadów na terenie ROD „SIEROSŁAW IV” w Sierosławiu ze zbrojonych prefabrykatów betonowych wraz z bramami i furtkami (ocynk), według wymiarów podanych na  załączonym szkicu.  Orientacyjna długość śmietnika 11 przęseł x 3,5 przęsła szerokości x 2,5 m wysokości. Ścianki działowe o wysokości 2m bramy i furtki o wysokości 2,4m.  .
2. Miejsce i sposób uzyskania dodatkowych informacji dotyczących warunków    zamówienia:
    Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać w biurze Zarządu ROD w
    sobotę w godzinach 11-13 lub drogą e-mailową przesyłając zapytanie/ ofertę na adres : 
   sierosławivprezes@onet.eu.

3.Wartość oferty nie może przekraczać kwoty 30 000zł.

4. Warunki udziału w konkursie ofert:
   Do konkursu ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają określone
   poniżej warunki:
   a. posiadają ważne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,   
jeżeli  przepisy prawa nakłaniają obowiązek ich posiadania
     b. posiadają wiedzę i doświadczenie dla wykonania zadania.
     c. legitymują się odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami ludzkimi.
     d. są w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.
     e. określą cenę oraz warunki gwarancji i płatności.
     f. określą orientacyjny termin wykonania robót i czas ich trwania.
5. Termin realizacji zadania
   a. termin rozpoczęcia od czerwca 2020r.
   b. termin zakończenia robót do końca lipca 2020r.
Przyjęcie prac zostanie potwierdzone odbiorem technicznym oraz spisaniem protokołu odbiorczego.
6. Miejsce i termin składania ofert
   Oferty należy składać osobiście w biurze Zarządu ROD w sobotę w godzinach od 11
   do 13, ewentualnie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu
    tel. +48 510 171 799  lub mailowo na w/w adres.
  
   Za datę złożenia oferty uznaje się datę złożenia oferty w biurze zamawiającego lub
   przesłanej mailowo. Termin składnia ofert upływa w dniu 13.06.2020r.
   Wybór ofert nastąpi w dniu 14.06.2020
7. Kontakt z oferentem:
     Do kontaktów z oferentami i udzielania informacji dotyczących w/w prac Zarząd ROD
     upoważnił Prezesa Zarządu Wiesława Kozłowicza tel. +48 510 171 799 
8. Kryteria decydujące o wyborze oferty po akceptacji koncepcji:
a. cena i warunki płatności
b. warunki gwarancji
c. termin wykonania prac
d. zabezpieczenie materiałowe po stronie wykonawcy.

9. Dodatkowe ustalenia:
a. do wyboru ofert nie stosuje się przepisów ustawy z dnia
    29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych tj. (Dz. U. z 2017r. poz. 1579).
b. zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium
c. zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
d. zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
e. złożenie oświadczenia Oferenta, że w/w zamówienie zostało wykonane zgodnie z
    przepisami prawa budowlanego, normami i zasadami robót budowlanych obowiązujących w tym zakresie prac. 
   
g. planowaną wielkość obiektu określa orientacyjny rysunek stanowiący załącznik nr 1.

projekt

 

*****

Komunikat


Zarząd Ogrodu ROD „Sierosław IV” informuje, że do dnia 20.10.2019r. godz. 15:00  wpłynęła tylko jedna oferta odnośnie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie nowych boksów na składowisko odpadów. Oferta przekracza możliwości finansowe  naszego ogrodu, w związku z tym postanowiono unieważnić w/w zapytanie ofertowe.
Ponowne zapytanie będzie złożone w terminie późniejszym.

+++++++

OGŁOSZENIE O PISEMNYM
zapytaniu Ofertowym
Polski Związek Działkowców
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
„ SIEROSŁAW IV” w Sierosławiu
62 – 080 Sierosław
ul. Bukowska
Dane kontaktowe:
tel. +48 510 171 799
e –mail: sieroslawivprezes@onet.pl

ogłasza pisemne zapytanie ofertowe na
Realizację zadania inwestycyjnego PN. Wykonanie nowych boksów na składowisko odpadów.

   Postępowanie jest prowadzone zgodnie w oparciu o przepisy:
a. Uchwały kodeksu cywilnego z dnia 23.04.1964r (Dz. U.z 1964r nr 16 poz. 93 z późniejszymi 
      zmianami) zwanej dalej ustawą.
b. Uchwałą nr 14/III/2015r Krajowej Rady PZD z dnia 01 października 2015r w sprawie zasad  
      prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w PZD

1. Przedmiot zamówienia:
    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w wyznaczonym miejscu nowych boksów na 
    składowisko odpadów na terenie ROD „SIEROSŁAW IV” w Sierosławiu.

2. Miejsce i sposób uzyskania istotnych warunków zamówienia:
    Szczegółowe warunki zamówienia można uzyskać w biurze Zarządu ROD w niedzielę w
    godzinach 11-13 lub drogą internetową przesyłając ofertę na sierosławivprezes@onet.eu.

3. Warunki udziału w przetargu:
   W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają określone warunki:
    a.  Posiada ważne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  
         przepisy prawa nakłaniają obowiązek ich posiadania.
     b. Posiada wiedzę i doświadczenie dla wykonania zadania.
     c. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami ludzkimi.
     d. Jest w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
     e. Oferent składa dokument, o niezaleganiu z opłatami w Urzędach Skarbowym i ZUS-ie.
     f. Należy określić cenę oraz warunki gwarancji i płatności.
     g. Należy podać orientacyjny termin zakończenia prac.

4. Termin realizacji zadania
   a. Termin rozpoczęcia od listopada 2019r
   b. Termin zakończenia robót do końca grudnia 2019r
Zakończenie prac zostanie potwierdzone odbiorem technicznym oraz spisaniem protokołu odbiorczego.

5. Miejsce i termin składania ofert
   Oferty należy składać osobiście w biurze Zarządu ROD w niedzielę w godzinach od 11
   do 13, ewentualnie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu tel. +48 510 171 799
   lub e –mail: sieroslawivprezes@onet.pl.
   Za datę złożenia oferty uznaje się datę złożenia oferty w biurze zamawiającego.
   Termin składnia ofert upływa w dniu 19.10.2019r o godz 16.
   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.10.2019 o godzinie 15.

6. Kontakt z oferentem:
     Do kontaktów z oferentami i udzielania informacji dotyczących w/w prac Zarząd ROD 
     upoważnił Prezesa Zarządu Wiesława Kozłowicza tel. +48 510 171 799  

7. Kryteria decydujące o wyborze oferty:

   O wyborze oferty zadecydują w szczególności

a. Cena i warunki płatności
b. Warunki gwarancji
c. Termin wykonania prac
d. Zabezpieczenie materiałowe po stronie wykonawcy.

8. dodatkowe ustalenia:
a. Do prowadzenia postępowania przetargowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 
    29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych tj. (DzU. z 2017r. poz1579).
b. Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium
c. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
d. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
e. Złożenie oświadczenia Wykonawcy, że w/w zamówienie zostało wykonane zgodnie z
    przepisami prawa budowlanego, normami i zasadami robót budowlanych obowiązujących w
    tym zakresie prac.  
g. Zakres zadania stanowi załącznik nr1
 

 

 

Załącznik nr.1

Zakres prac do wykonania:

1. Prace ziemne związane z wywozem i wykopami ziemi pod boks na śmieci.
2. Wykonanie oszalowania, założenie zbrojenia oraz wylanie betonu o wymiarach
    2700 dł x 750 szer x 15gr (cm)
3. Ściany zewnętrzne mają być powiązane z podłożem zbrojeniem na wysokości 60cm. Ogólna
    wysokość boksów ok 2 -2,5 metra.
4. W boksie dla kontenerów w odległości 50cm od ściany tylnej umieszczony ma być ogranicznik z
    belki betonowej metalowej.
5. Dostosować możliwość zamontowania w przyszłym roku drzwi zewnętrznych do poszczególnych
    Boksów


6. Wykonanie w przyszłym roku drzwi zewnętrznych pokrytych siatką (podać odrębną kalkulacje
    wykonania tej inwestycji).

 

Plan składowiska odpadów

*****

Komunikat 

Zarząd Ogrodu ROD „Sierosław IV” informuje, że w dniu 25.08.2019r. zwołał Komisje problemową wraz z Zarządem zapoznano się ze złożonymi czterema  ofertami na wymianę 10 sztuk szafek energetycznych.
Stwierdzono, że złożone oferty nie spełniają wymogów określonych w zamieszczonym zapytaniu ofertowym i postanowiono zawiesić realizację przedsięwzięcia ofertowego. Jednocześnie zalecono wykonanie inwentaryzacji dotychczas wykonanych sieci energetycznych i opracowanie projektu na całościową wymianę pozostałej sieci napowietrznej na podziemną i oświetlenia ogrodu. 
Ponowne zapytanie ofertowe będzie złożone w terminie późniejszym.

 

OGŁOSZENIE OFERTOWE
o zapytanie o cenę wykonania zadania
Jako zamawiający:
Polski Związek Działkowców
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
„ SIEROSŁAW IV” w Sierosławiu
62 – 080 Sierosław
ul. Bukowska
Dane kontaktowe:
tel. +48 510 171 799
e –mail: sieroslawivprezes@onet.eu

zaprasza pisemne na składanie ofert na wykonanie:
Modernizacji sieci elektroenergetycznej oraz oświetleniowej na terenie
Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Sierosław IV” w Sierosławiu.

Etap I – polega na wymianie 10 skrzynek licznikowych
o numerach 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 23 i 70.

 

Postępowanie jest prowadzone zgodnie w oparciu o przepisy:
a. Uchwały kodeksu cywilnego z dnia 23.04.1964r (Dz. Uz 1964r nr 16 poz93 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą.
b. Uchwałą nr 14/III/2015r Krajowej Rady PZD z dnia 01 października 2015r w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w PZD

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dokonanie wymiany 10 skrzynek licznikowych znajdujących się na terenie ROD „SIEROSŁAW IV” w Sierosławiu zgodnie z zakresem prac zamieszczonych w załączniku nr1, 2, 3 do ogłoszenia ofertowego.

2, Miejsce i sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
   Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w biurze Zarządu ROD w   
   niedzielę w godzinach od 11 do 13 lub zapoznać się na stronie internetowej 
   rodsieroslaw4.plw zakładce oferty.
3. Warunki udziału w przetargu:
    W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu 
    z przetargu oraz wykażą, że spełniają warunki dotyczące:
a. Posiada ważne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakłaniają obowiązek ich posiadania.
b. Posiadania wiedzy i doświadczenia dla wykonania zadania.
c. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
d. Odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
e. Oferent składa oświadczenie, o niezaleganiu z opłatami w Urzędach Skarbowym i  ZUS-ie.

 

4. Termin realizacji zadania
   a. Termin rozpoczęcia od września 2019r
   b. Termin zakończenia robót do końca 2019r
Zakończenie prac zostanie potwierdzone odbiorem technicznym i spisany zostanie protokół odbiorczy.
5. Miejsce i termin składania ofert
   Oferty należy składać osobiście w biurze Zarządu ROD w niedzielę w godzinach od 11
   do 13 lub po uzgodnieniu terminu telefonicznie pod tel. +48 510 171 799 albo e –mail:
   sieroslawivprezes@onet.eu. Za datę złożenia oferty uznaje się datę złożenia oferty w biurze 
   zamawiającego.
   Termin składnia ofert upływa w dniu 23.08.2019r o godz 16.
   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.08.2019 o godzinie 16.
6. Do kontaktów z oferentami i udzielania informacji dotyczących w/w prac Zarząd ROD 
     upoważnił Prezesa Zarządu Wiesława Kozłowicza tel. +48 510 171 799  
7. Kryteria decydujące o wyborze oferty:
   O wyborze oferty zadecydują w szczególności
a. Cena i warunki płatności
b. Warunki gwarancji
c. Termin wykonania prac
d. Zabezpieczenie materiałowe po stronie wykonawcy.
8. dodatkowe ustalenia:
a. Do prowadzenia postępowania przetargowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 
            29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych tj. (DzU. z 2017r. poz1579).
b. Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium
c. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
d. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek oferty na dowolnym etapie postepowania przed jego rozstrzygnięciem i bez podania przyczyny.
e. Złożeniu oświadczenia Wykonawcy, że w/w zamówienie zostało wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, normami i zasadami robót budowlanych obowiązujących w tym zakresie prac.  

 

 

Załącznik nr1

 

Zakres prac do wykonania:
1. Demontaż 10 starych szafek rozdzielczych
2. Montaż w to miejsce 10 nowych szafek energetycznych,
    a. 1 szafka na 3 liczniki     zabezpieczenie główne na 40A  nr 70
    b. 1 szafkę na 4 liczniki     zabezpieczenie główne na 40A  nr 23
    c. 1 szafkę na 5 liczników  zabezpieczenie główne na 40A nr 22
    d. 5 szafek na 6 liczników  zabezpieczenie główne na 40A nr 2, 6, 8, 9.
    e. 3 szafki  na 9 liczników  zabezpieczenie główne na 63A nr 1, 7, 10.
     wszystkie liczniki mają być na prąd jedno fazowy z aktualną datą legalizacji          
     (jak będzie taka potrzeba w grę wchodzi zakup nowego licznika).
3.  W każdej szafce do każdego licznika ma być zabezpieczenie przed licznikowe 
     nadmiarowo prądowe 25A typu C firmy Legrand.
4. Każda szafka ma posiadać główny wyłącznik 3 fazowy, zaciski przyłączeniowe,
    zamontowane gniazdko na 230V oraz musi posiadać uziemienie. 
5. W przypadku zasilania z szafki lamp oświetleniowej musi być zamontowany
    dodatkowy bezpiecznik dla lampy 10A typu C. Lampy zasilane są osobną linią.
6. Montaż szafek w ziemi do istniejących zakopanych przewodów energetycznych.
7. Oznakowanie szafki na zewnątrz, wewnątrz liczników i bezpieczników, sposób            
    oznakowania szafek należy uzgodnić z osobą podaną w punkcie 6 oferty.  
    Umieszczenie w każdej skrzynce schematu połączeń.
8. Po uzbrojeniu szafek należy dokonać pomiarów zerowania.