W 1983 roku powstał pomysł i realizacja zagospodarowania terenów pod dzisiejsze Rodzinne Ogrody Działkowe w Sierosławiu. Pierwszym Zarządem wybranym ze 110 delegatów, powołanym do życia w dniu 30 maja 1983r.  był Prezes p. Olgierd Materne, Skarbnikiem była p. Barbara Tomczak, a funkcję głównego księgowego POD Sierosław pełnił p. Kazimierz Zaradzki.

Głównym zadaniem inwestycyjnym na 1984r. była pełna elektryfikacja całego ogrodu. Na podstawie dokumentacji powykonawczej z dnia 20.02.1985. zostało wykonane 4361 mb. linii napowietrznej w sektorze IV w Sierosławiu. Każdy użytkownik działki miał zezwolenie na podłączenie swej altany do rozdzielni słupowych pod warunkiem posiadania zatwierdzonego planu zagospodarowania działki i zezwolenia na budowę altany, oraz zobowiązany był we własnym zakresie do zakupu podlicznika energii elektrycznej. Otrzymywał też specjalnie opracowaną instrukcję z przepisami wykonania instalacji wewnętrznej i podłączenia altany do sieci.

Po kilku latach powstały cztery sektory, na których rozparcelowano wówczas tereny pod 2000 działek. Nasz sektor Sierosław IV wyodrębniony został w dniu 5.12.1990r. i w tym czasie zajmował teren 26.2916 m2 w tym powierzchnię użytkową 20.2427 m2 z podziałem na 458 działek.

Wszyscy członkowie Pracowniczych Ogrodów Działkowych ( tak wówczas brzmiała nazwa), przeszli obowiązkowe szkolenia w zakresie praw i obowiązków, oraz sposobów zgospodarowania działek. Tereny zostały ogrodzone parkanem, postawiono kontener jako biuro ROD Sierosław IV, obok wybudowano „Muszelkę”, wykopano studnie dla 8 wspólnych działek, oświetlenie alejek , podłączono budkę telefoniczną.

Przy ogromnym zaangażowaniu ówczesnego gospodarza ogrodów działkowych p. Czesława Kubiaka i zgody Zarządu, oraz proboszcza Parafii Lusowo ks. Ignacego Karge, w 1989 roku wybudowano przy pomocy użytkowników działek - pierwszą w Polsce kaplicę pod wezwaniem Matki Boskiej Zielnej. Msze św. odbywają się w sezonie w soboty o godz. 18.00.

Wybudowano też „Rotundę” dla zabaw i ochrony przed deszczem.

20 października 2003 roku Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział XIII Ksiąg Wieczystych na podstawie art.626 par. 1 i 2 kodeksu postępowania cywilnego zawiadomił pismem, że z tym dniem teren działki 101/3 dla Sierosławia gm. Tarnowo Podgórne, stanowiącej jej własność przechodzi w użytkowanie wieczyste przez Polski Związek Działkowców w Warszawie.

Stopniowo przybywało kolejnych zagospodarowanych działek i na dzień dzisiejszy jest ich już 495.

W sezonie wprowadzono linię autobusową MPK dowożącą działkowców z „miasta” do pętli autobusowej przy bramie wejściowej nr 2 sektora Sierosław IV. Po czasie zastąpiono ją linią 804 z Ogrodów (Poznań) przez Lusowo do Sierosławia.

Na teren ogrodów działkowych ROD Sierosław IV doprowadzono wodę pitną, którą w sezonie możemy pobierać w celach spożywczych w 6 punktach.

W 2005 roku zaczęła się wymiana linii napowietrznej na podziemną, która obejmowała alejki Daliowa-Stokrotkowa-Gożdzikowa i wyniosła 525 mb. W 2007 roku nastąpiło przełamanie słupa linii napowietrznej w alejce Begoniowej, co doprowadziło do wymiany na kablową ziemną i doszło kolejne 175 mb. W 2012 roku przystąpiono do dalszej modernizacji linii na alejce Hortensjowa i przygotowano teren na rok 2013 w alejce Szafirkowa i Nasturcjowa, co dało kolejne 470 mb. W 2014 roku wyminana dotyczyła alejek Niezapominkowej-Krokusowej-Gruszkowej-Łubianowej-Makowej i wyniosło kolejne 510 mb. Przebudowa linii napowietrznej na ziemną trwa do tej pory.

Wybrukowano „ Pozbrukiem” Aleję Róż od bramy do krzyżówki z aleją Sasankowa.

Wymieniono zamykanie bram wjazdowych z kluczy na piloty.

W 2015 roku zmieniono kontenery na śmieci i uporządkowano teren dookoła śmietnika. Zaczęliśmy wymieniać oświetlenie na oszczędne tj. LED.  Jesteśmy w trakcie rozbudowy Placu Zabaw, boiska sportowego.

W dniu 18 listopada 2017r. uruchomione zostały kamery monitorujące plac zabaw i śmietnik. Działają nawet w nocy, to powinno pomóc w utrzymaniu czystości i obcych śmieci.