REGULAMIN
korzystania z energii elektrycznej
w ROD „Sierosław IV” w Sierosławiu

Na podstawie § 78 ust. 1 Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego, uchwalonego przez KR PZD w dniu 1 października 2015 r., uwzględniając inne przepisy w/w regulaminu oraz obowiązujące w PZD wytyczne zawarte w Uchwale nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 5 listopada 2015 r. (w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych) w celu szczegółowego określenia praw i obowiązków Zarządu ROD oraz działkowców, wprowadza się następujące uregulowania.

I Postanowienia wstępne

§ 1

1. Podłączenie działki do energetycznej sieci ogrodowej oraz korzystanie z energii elektrycznej dostarczonej z tej sieci możliwe jest za zgodą Zarządu ROD „Sierosław IV”

2. Podłączenia działki do energetycznej sieci ogrodowej może dokonać osoba posiadająca stosowne uprawnienia.   

3. Rozpoczęcie dostaw energii winno być poprzedzone przeglądem instalacji wykonanej na działce i akceptacją osoby mającej stosowne uprawnienia wskazaną przez Zarząd ROD „Sierosław IV”.

4. Energia elektryczna na działce może być wykorzystywana tylko do celów wynikających z charakteru działki określonego w ustawie o ROD, Statucie PZD i Regulaminie ROD, a w szczególności do zagospodarowania i uprawy działki oraz wypoczynku.

5. Wykorzystanie energii do celów innych niż wymienione w pkt 4, a zwłaszcza do celów zarobkowych oraz zaleganie z opłatą za zużytą energię elektryczną lub roczna opłatą energetyczną, stanowi przesłankę do zablokowania przez Zarząd ROD „Sierosław IV” dostaw energii elektrycznej do działki i zastosowania sankcji przewidzianych w ustawie o ROD oraz przepisach PZD.

6. Okres ważności legalizacji pierwotnej i ponownej liczników energii elektrycznej wynosi 15 lat, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 29 z późn. zm.).

§ 2

1. Nadzór i konserwacja energetycznej sieci ogrodowej należy do zadań Zarządu ROD
„Sierosław IV”.

2. Wszystkie koszty związane z podłączeniem działki do ogrodowej sieci elektrycznej ponosi działkowiec.

3. Doprowadzenie przyłącza do najbliższej rozdzielni (skrzynki z licznikami) oraz zakup niezbędnych materiałów działkowiec dokonuje we własnym zakresie i na własny koszt.

4. Licznik energii elektrycznej musi być umieszczony w przystosowanej do tego celu skrzynce elektrycznej znajdującej się poza działką.

5. Do skrzynki elektrycznej w której zainstalowane są podliczniki oraz bezpieczniki dostęp ma tylko upoważniona przez zarząd osoba.

6. Licznik energii elektrycznej musi odpowiadać wymogom określonym w Zarządzeniu Prezesa Głównego Urzędu Miar w sprawie wprowadzenia przepisów metrologicznych o użytkowych licznikach energii elektrycznej prądu przemiennego (Dziennik Urzędowy Nr 5 z 2000 roku poz.29).

7. Licznik energii elektrycznej musi mieć ważną legalizację.


II. Rozliczenie zużycia energii elektrycznej

§ 3

1. Odczyty liczników energii elektrycznej dokonywane będą 2 razy w ciągu roku przez upoważnione przez Zarząd ROD „Sierosław IV” osoby.

2. Użytkownicy działek w ROD „Sierosław IV” mogą skontrolować zużycie energii elektrycznej w skrzynce rozdzielczej z odpowiednim numerem działki.

3. Użytkownicy działek zamieszkujących w ROD „Sierosław IV”, uchwałą Zarządu ROD „Sierosław IV” zobowiązani zostaną do comiesięcznych opłat ustalonych przez Zarząd. Rozliczenia zużycia energii elektrycznej i opłat dokonywane będzie 2 razy w roku w terminie do końca maja i września każdego roku.

4. Koszty związane z utrzymaniem elektrycznej sieci ogrodowej oraz energii zużytej na potrzeby ogrodowe, pokrywane są z opłaty przeznaczonej na funkcjonowanie ogrodu.

5. Koszty związane z konserwacją i obsługą sieci doprowadzającej energię elektryczną od liczników do działek, pokrywane są przez użytkowników danej działki.

6. Rozliczanie kosztów energii elektrycznej zużytej przez działkowca następuje według ceny ustalonej corocznie przez dostawcę za 1 kWh.

7. W przypadku nieopłacenia opłaty za energię elektryczną w ustalonym terminie Zarząd ROD „Sierosław IV” naliczać będzie odsetki ustawowe za zwłokę licząc od dnia następnego po ustalonym terminie.

8. Opóźnienie z uiszczeniem opłaty z tytułu zużytej energii elektrycznej albo opłaty energetycznej ponad miesiąc od terminu wniesienia opłaty może stanowić podstawę do zablokowania dostaw energii elektrycznej przez Zarząd ROD „Sierosław IV”.

III. Opłata energetyczna

§ 4

1. Opłata energetyczna jest to corocznie uchwalana przez walne zebranie, na uzasadniony wniosek Zarządu ROD „Sierosław IV”, opłata przeznaczona jest na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii elektrycznej wewnątrz ogrodu (tzw. ubytków energii elektrycznej oraz innych obciążeń związanych z eksploatacją urządzeń
elektrycznych.

2. Podstawą obliczania wysokości opłaty energetycznej jest różnica pomiędzy roczną opłatą za dostawę energii przez dostawcę zewnętrznego a środkami wynikającymi z sumowania wszystkich podliczników w ROD „Sierosław IV”.

3. Wysokość opłaty energetycznej ustalana jest na podstawie danych z roku ubiegłego – strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich podliczników do niego podłączonych oraz innych obciążeń związanych z konserwacją i obsługą sieci doprowadzającej energię elektryczną do działek. Dane te są podstawą uzasadnienia wniosku zarządu ROD, o którym mowa w pkt 1.

4. Opłatę energetyczną wnoszą wszyscy działkowcy.

IV. Nadzór i konserwacja sieci energetycznej

§ 5

1. Nadzór i konserwacja sieci ogrodowej i przyłączanie działek do sieci elektrycznej należy do zadań Zarządu ROD „Sierosław IV”, który powierza te zadania osobie posiadającej do tego uprawnienie wymagane przepisami powszechnie obowiązującymi w tym zakresie.

2. Do zadań tej osoby należy w szczególności dokonywanie bieżących napraw sieci ogrodowej, nadzór nad jej stanem technicznym i właściwym oznakowaniem.

3. Koszty konserwacji i nadzoru nad siecią ogrodową oraz energii zużytej na potrzeby ogrodowe, pokrywane są z opłaty ogrodowej.


§ 6

1. Zarząd ROD „Sierosław IV” może powołać uchwałą Komisję Energetyczną i upoważnić ją w szczególności do:

        a) sprawdzania prawidłowości podłączenia instalacji elektrycznej na działce

        b)  współpracy z działkowcami w zakresie związanym z korzystania z energii elektrycznej

       c)  rozwiązywania sporów związanych wykorzystywaniem energii elektrycznej

       d) zapobiegania nielegalnemu poborowi energii elektrycznej

2. W przypadku braku powołania komisji energetycznej, jej funkcję pełnią osoby upoważnione przez Zarząd ROD „Sierosław IV”.

V. Tryb przeprowadzania kontroli

§ 7

1. W uzasadnionych przypadkach związanych z koniecznością sprawdzenia prawidłowości podłączeń lub w sytuacji wystąpienia przesłanek świadczących o nieprawidłowościach w korzystaniu z energii elektrycznej przez działkowca, komisja energetyczna lub upoważnione przez Zarząd ROD „Sierosław IV” osoby mogą przeprowadzić kontrolę sieci na działce.

2. Kontrola przeprowadzana jest przez komisję energetyczną przy współudziale osoby posiadającej kwalifikacje i uprawnienia do kontroli urządzeń energetycznych.

3. Przedmiotem badania podczas kontroli jest sposób wykorzystywania energii, prawidłowość podłączeń, stan przyłączy i instalacji na działkach oraz funkcjonowanie i stan podlicznika.

4. Działkowiec zostaje powiadomiony o terminie planowanej kontroli na 7 dni przed jej terminem poprzez wysłanie zawiadomienia listem poleconym, przesłaniem wiadomości na wskazany adres e-mail lub innym skutecznym powiadomieniem.

5. W trakcie przeprowadzania kontroli powinien być obecny użytkownik działki lub inna wskazana przez niego pełnoletnia osoba.

6. Z kontroli, w trakcie której wykryto nieprawidłowości, sporządzany jest protokół podpisywany przez członków komisji energetycznej i użytkownika działki lub reprezentującą go osobę. Protokół przedstawiany jest Zarządowi ROD „Sierosław IV”.

7. W przypadku odmowy złożenia podpisu przez osobę lub osoby wymienione w pkt 5 należy zaznaczyć to w protokole z podaniem przyczyny.

8. Bezpodstawne uniemożliwienie przez działkowca przeprowadzenia kontroli może być przesłanką do zablokowania dostawy energii elektrycznej do działki.

9. W uzasadnionych przypadkach Zarząd ROD „Sierosław IV” może podjąć decyzję o przeprowadzeniu kontroli całości sieci energetycznej na terenie ogrodu. Z przebiegu kontroli sporządza się protokół, w którym zawiera się dokonane ustalenia i ewentualne zalecenia. Podpisany przez członków komisji energetycznej protokół przedkładany jest Zarządowi ROD „Sierosław IV”.

§ 8

1. Zarząd ROD „Sierosław IV” może podjąć decyzję o wyłączeniu dopływu energii elektrycznej do działki w następujących przypadkach:

      a) wykorzystywania energii elektrycznej do celów innych niż te wynikające z charakteru działki określonego w ustawie o ROD, Statucie PZD i Regulaminie ROD.

      b) zalegania z opłatą z tytułu zużytej energii elektrycznej albo opłaty energetycznej.

      c) bezpodstawnego uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli sieci na działce przez działkowca.

      d)  stwierdzenia pobierania energii elektrycznej poza licznikiem.

      e) Ingerencji w funkcjonowanie podlicznika wpływającej na zaniżenie wskazań zużycia energii elektrycznej.

      f)  Naruszenia warunków technicznych instalacji w tym zerwania plomb stanowiących podstawę legalizacji licznika jak i plomb zakładanych przez zarząd ROD.

2. Decyzję o wyłączeniu dopływu energii elektrycznej do działki podejmuje Zarząd ROD „Sierosław IV”

§ 9

1. Użytkownik działki odpowiada za sprawność techniczną całej instalacji od podlicznika do altany oraz za instalację wewnętrzną. Ponosi wszelkie koszty związane z konserwacją i naprawą tej instalacji.

2. Działkowiec nie może ingerować w funkcjonowanie podlicznika i sieci ogrodowej. Wszelkie działania w tym zakresie są możliwe za zgodą Zarządu ROD.

3. Działkowiec ponosi rzeczywiste koszty:

        a) ponownego podłączenia energii elektrycznej do działki wyłączonej z winy użytkownika.

        b)  ponownego zaplombowania podlicznika rozplombowanego przez użytkownika.

        c)  likwidacji uszkodzeń spowodowanych przez użytkownika działki.

        d) doręczenia wezwania lub uchwały w sprawie wyłączenia energii elektrycznej.

VI. Nielegalny pobór energii elektrycznej

§ 10

1. Za nielegalny pobór energii elektrycznej należy uznać w szczególności:

       a) podłączenie się do sieci energetycznej z pominięciem podlicznika.

       b) ingerencję w funkcjonowaniu podlicznika, która wpływa na wskazania ilości zużycia energii.

3. Stwierdzenie nielegalnego poboru energii elektrycznej skutkuje natychmiastowym odcięciem dopływu energii elektrycznej.

4. Ponowne podłączenie do sieci ogrodowej będzie możliwe po usunięciu przyczyn odcięcia prądu, pokrycia kosztów faktycznego zużycia energii elektrycznej i uiszczeniu opłaty za ponowne podłączenie w kwocie 100. zł.

VII. Czasowe wyłączenie energii elektrycznej

§ 11

1. Sieć energetyczna w ROD „Sierosław IV” jest włączona przez cały rok.

2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności związanych z awaria sieci, niemożliwością zapobieżenia kradzieżom prądu, bezpieczeństwem ogrodu, Zarząd ROD może podjąć decyzję o czasowym wyłączeniu energii elektrycznej w ogrodzie w okresie jesienno – zimowym. Uchwała w tej sprawie powinna być szczegółowo uzasadniona.

VIII Postanowienia końcowe

§ 12

1. Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem – Zarząd ROD ustali w oddzielnym trybie jako obowiązujące.

2. Nieprzestrzeganie powyższego regulaminu spowoduje zastosowanie przez Zarząd ROD kar regulaminowych do wypowiedzenia umowy dzierżawnej włącznie oraz może spowodować odcięcie energii elektrycznej do działki.

3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Zarządu ROD „Sierosław IV” i nie może być sprzeczna z obowiązującymi w PZD przepisami.


                                Sekretarz Zarządu                                                      Prezes Zarządu


                                                                   

 

 

 

 

 

 


Elektroniczna księga wieczysta:

PO1P/00149178/8

https://ekw.ms.gov.pl/eukw/pdcbdkw.html

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Regulamin PZD z dnia 28 czerwca 2018 roku.